بخش خاموش جامعه و موقعیت استراتژیک در موفقیت دوران گذار

در نظام های سیاسی غیر دموکراتیک و اقتدار گرا می توان افراد جامعه را به سه بخش کلی مدافعین ، مخالفین و بخش خاموش تقسیم کرد. البته هر کدام از این بخش ها به دسته های گوناگونی تقسیم می شوند … Continue reading

مسئله اولویت درکنش های مدنی و سیاسی

”کمپین ضد حجاب اجباری“ در فضای مجازی با استقبال مواجه شد، اما در ضمن واکنش‌های مخالفت آمیزی را هم برانگیخت. در این یاداشت از میان انتقاد ها بر روی یکی از آنها دست گذاشته ام که از سر نابهنگامی و … Continue reading

غرب ستیزی و پارادوکس آمریکای قدر قدرت

غرب‌ستیزی جریانی است که در تاریخ معاصر ایران ریشه دوانده و همچنین نمونه‌های جهانی و منطقه‌ای دارد. غرب‌ستیزی هم بُعد نظری و فلسفی دارد، هم بُعد سیاسی. در این مقاله صرفاً بُعد سیاسی غرب‌ستیزی را در نظر می‌گیریم و به … Continue reading

خداناباوران ایرانی و اهمیت توجه به الهیات روشن اندیش در غرب

مذهب و جایگاه آن در جامعه ایران کماکان بحث بر انگیز است. بخش های زیادی از جامعه با قرائت های گوناگون دل در گرو دین دارند و هویت و سبک زندگی خود را بر اصول آن بنیان نهاده اند. با … Continue reading

تفاوت فعالیت جنبشی با کنشگری سیاسی

رابطه جنبش های اجتماعی مطالبه محور با کنش سیاسی معطوف به قدرت تعیین چگونگی نسبت میان حوزه کاری یک فعال جنبش اجتماعی با کنشگر سیاسی امر دشواری است. اگر چه این دو مقوله از هم جدا یند اما پیوستگی و … Continue reading